Algemene verkoopsvoorwaarden

BIJZONDERE VOORWAARDEN

De onderhavige verkoopsvoorwaarden bestaan uit twee delen:

- Een eerste deel “Algemene voorwaarden” dat van toepassing is op de contractuele relaties tussen de klant en Japan Experience ongeacht de geplaatste bestelling.

- Een tweede deel “Bijzondere voorwaarden” dat van toepassing is op de contractuele relaties tussen de klant en Japan Experience afhankelijk van elk type geplaatste bestelling.

I. ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Definitie 

  • Klant: persoon die een bestelling heeft geplaatst bij Japan Experience 
  • Bestelling: specifieke dienstverlening gevraagd door de klant en aanvaard door Japan Experience
  • Dienstverlening aan de grond: dienstverlening binnen het volledige Japanse grondgebied in het kader van een reis, zoals, bij wijze van voorbeeld en zonder zich te beperken tot logies, vervoer, activiteiten, bijstand, diensten…
  • Rondreis: door Japan Experience voorgestelde dienstverlening m.i.v. de samenstelling en opvolging van een reisweg in Japan, eventueel vergezeld door een gids en m.i.v. Vervoer, logies en maaltijden ter plaatse.
  • Begeleide rondreis: Rondreis in het gezelschap van een gespecialiseerde gids in Japan
  • Inschrijving: Bij gebrek aan een bijzondere overeenkomst is het onderhavige document van toepassing op de contractuele relaties tussen de klant en Japan Experience.

2. Voorstelling van Japan Experience

Japan Experience is een reisbureau dat werd opgericht in 1981 om personen die naar Japan wensen te reizen te adviseren en te begeleiden. Hiertoe biedt Japan Experience in samenwerking met talrijke vertrouwenspartners uiteenlopende diensten voor zodat de klant kan genieten van een unieke reis op maat:

- Vervoer naar Japan

- Vervoer ter plaatse (vaste treinprijzen met Japan Rail Pass, autoverhuur, enz.)

- Logies

- Rondreizen met of zonder begeleider

- Plaatselijke activiteiten in Japan

- Internetverbindingen (Pocket WiFi, Sim-kaarten)

- Betaalkaarten voor het openbaar vervoer (Suica, Pasmo)

- Aanbod van informatie in de winkel en op de websites

3. Informatie met betrekking tot de administratieve en sanitaire formaliteiten

Aangezien de door Japan Experience verschafte informatie administratieve formaliteiten betreft die moeten worden vervuld voordat een reis naar Japan wordt aangevat, is deze uitsluitend bestemd voor Europese staatsburgers.

Niet-EU-burgers moeten vóór ze een reis aanvatten informatie en inlichtingen inwinnen over de verplichte administratieve en sanitaire formaliteiten bij de bevoegde ambassades en consulaten.Het is aan de klant na te gaan of zijn documenten in orde zijn vóór de reis. Het wordt ten stelligste aanbevolen alle informatie bij de overeenkomstige autoriteiten na te gaan.

Japan Experience kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet-naleven van de politie-, douane- of sanitaire voorschriften, zowel vóór als tijdens de reis. Als een klant niet kan inschepen op een vlucht wegens het niet voorleggen van de vereiste documenten, maakt hij geen enkele aanspraak op terugbetaling.

Japan Experience raadt u ten stelligste aan regelmatig de informatie per land met betrekking tot uw reis van het ministerie van buitenlandse zaken te raadplegen, op het volgende adres: www.diplomatie.fr . Japan Experience vestigt uw aandacht op het feit dat het raadzaam is de informatie regelmatig te raadplegen aangezien deze kan veranderen tot op de datum van vertrek.

4. Herroepingstermijn

In overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek Consumentenrecht die van toepassing zijn op reisbureaus (art. L. 121-20-4), heeft de klant geen enkel herroepingsrecht wat betreft de bij Japan Experience geplaatste bestellingen.

Bij annulering van zijn bestelling wordt de klant verzocht kennis te nemen van de in de onderstaande Bijzondere Voorwaarden vermelde annuleringskosten.

5. Persoonsgegevens

Voor de algemene informatie over het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van Japan Experience, verzoeken we u ons Vertrouwelijkheidsbeleid te raadplegen.

5.1. Door Japan Experience verzamelde persoonsgegevens

Bij het afronden van een bestelling kan Japan Experience de volgende persoonsgegevens verzamelen:

- Voornaam, familienaam

- E-mailadres

- Personalia

- Telefoonnummer

- Adres

- Bankgegevens (kaartnr, vervaldatum, veiligheidscode)

- Naam van de vennootschap

- Nationaliteit

- Geboortedatum

Deze gegevens moeten worden verzameld om de dienst aan de klant te kunnen verlenen. Om enige bestelling bij Japan Experience te kunnen afronden, moeten deze gegevens bijgevolg verplicht worden verschaft. Als de klant weigert zijn persoonsgegevens te verschaffen aan Japan Experience, kan laatstgenoemde geen gevolg geven aan het verzoek tot dienstverlening.

5.2. Doeleinden van de verwerking

Het doel van de door Japan Experience verzamelde persoonsgegevens bestaat in:

- De verwerking van de door de klant geplaatste bestelling;

- De opvolging van de door de klant geplaatste bestelling;

- Het contact tussen Japan Experience en de klant;

- Het verzenden van commerciële mededelingen en reclame op basis van de voorkeuren van de klant. Bij het afronden van een bestelling bij Japan Experience wordt de klant bijgevolg verzocht duidelijk zijn keuze te vermelden met betrekking tot het verzenden van commerciële mededelingen en reclame, met name via elektronische weg.

Japan Experience is de verwerkingsverantwoordelijke.

Deze verwerking is afhankelijk van het geval gebaseerd op de volgende rechtsgronden:

- Verwerking nodig om de tussen de klant en Japan Experience aangegane overeenkomst uit te voeren (verwerking/opvolging van bestelling en contact);

- Verwerking op basis van de uitdrukkelijke instemming van de klant (verzending van commerciële mededelingen en reclame).

5.3. Bewaartermijn van de gegevens

Japan Experience verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de klant slechts te bewaren zolang dit nodig is voor de doeleinden van de verwerking.

Anderzijds verplichten wettelijke en reglementaire bepalingen Japan Experience bepaalde persoonsgegevens gedurende een minimumtermijn te bewaren.

Japan Experience bewaart de persoonsgegevens van de klant gedurende de hieronder vermelde termijnen:

- Personalia (voornaam, familienaam, adres, enz..): 5 jaar

- Bankgegevens: 4 maanden

5.4. Doorgifte van persoonsgegevens aan derden

De door Japan Experience verzamelde persoonsgegevens kunnen in de volgende gevallen worden doorgegeven aan derde vennootschappen:

- Wanneer Japan Experience een beroep doet op de diensten van dienstverleners om haar databanken te hosten.

In het onderhavige geval wordt de website van Japan Experience gehost door de vennootschap GOOGLE CLOUD PLATFORM en worden de gegevensbanken gehost door Google Cloud Platform / Google Ireland Limited. Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. In België gehoste servers.

- Wanneer Japan Experience voor haar eigen dienstverlening en op basis van de door de klant uitgedrukte wensen een beroep doet op de diensten van een dienstverlener

In het kader van de verlening van de door de klant verzochte dienst en om te voldoen aan zijn verschillende behoeften, deelt Japan Experience bepaalde persoonsgegevens van de klant mee aan zijn verschillende dienstverleners.

Wanneer de klant bijvoorbeeld een vliegticket wenst te reserveren voor Japan, moeten voor de uitvoering van deze dienstverlening identiteitsgegevens worden meegedeeld aan de luchtvaartmaatschappij in kwestie.

Ook wanneer de klant de bestelling via bankkaart betaalt, worden zijn bankgegevens doorgegeven aan een dienstverlener, nl. de vennootschap INGENICO EPAYMENTS, om gebruik te kunnen maken van een beveiligd online betaalplatform

Hetzelfde geldt telkens wanneer voor de uitvoering van de bestelling van de klant een beroep moet worden gedaan op een derde dienstverlener.

- Wanneer Japan Experience uw persoonsgegevens doorgeeft aan andere vennootschappen van de groep

Aangezien Japan Experience deel uitmaakt van een groep van meerdere vennootschappen, hebben de andere vennootschappen van de groep eveneens toegang tot uw persoonsgegevens indien een dergelijke verwerking gerechtvaardigd is door de uitvoering van de tussen de klant en Japan Experience aangegane overeenkomst.

Onze adviseurs in onze buitenlandse kantoren zijn aanwezig in talrijke landen om 7 dagen op 7 de vragen van de klant tijdens zijn reis naar Japan te kunnen beantwoorden. Om hun taken te verwezenlijken hebben ze per definitie toegang tot de persoonsgegevens van de klant nodig om hem snel van een geschikt antwoord te voorzien.

Op dit gebied waarborgen we dat alle vennootschappen van de groep VIVRE LE JAPON onderhevig zijn aan dezelfde eisen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

- Indien wettelijk vereist kan Japan Experience gegevens doorgeven om gevolg te geven aan tegen Japan Experience ingediende klachten en te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit administratieve en gerechtelijke procedures;

- Als Japan Experience betrokken is bij een fusie, overname, overdracht van activa of procedure van surséance van betaling, kan de vennootschap genoodzaakt zijn alle of een deel van haar activa door te geven, m.i.v. De persoonsgegevens. In dat geval worden de klanten geïnformeerd voordat de persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde.

Japan Experience verbindt zich er in ieder geval toe:

- Enkel de persoonsgegevens van de klant die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling door te geven aan haar dienstverleners;

- De persoonsgegevens van de klant enkel door te geven aan dienstverleners die voldoende zekerheid bieden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens;

- Strikt toezicht te houden op de verwerking van de persoonsgegevens van haar klanten door haar dienstverleners in haar naam.

5.5. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Japan Experience hanteert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke maatregelen op het gebied van digitale veiligheid om de persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde wijziging, vernietiging en toegang.

5.6. Uitoefening van de rechten van de klant met betrekking tot zijn persoonsgegevens

In overeenstemming met de voorschriften op het gebied van persoonsgegevens, hebben de klanten de volgende rechten:

- Ze kunnen hun persoonsgegevens bijwerken of verwijderen door zich te richten tot Japan Experience op het volgende e-mailadres: data@japan-experience.com

- Ze kunnen hun recht op inzage om hun persoonsgegevens te kennen uitoefenen door een e-mail te schrijven naar: data@vjapan-experience.com

- Als de door Japan Experience bijgehouden persoonsgegevens onjuist zijn, kunnen ze vragen de informatie bij te werken door een e-mail te sturen naar: data@japan-experience.com

- De klanten kunnen te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens door contact op te nemen met Japan Experience;

- Tot slot kunnen de klanten ook verzoeken al hun gegevens mee te delen in uitoefening van hun recht op overdraagbaarheid.

In deze verschillende gevallen en voordat deze rechten worden uitgeoefend, kan Japan Experience de klant vragen zijn identiteit aan te tonen om na te gaan of deze juist is. Japan Experience verbindt zich ertoe de hierboven vermelde verzoeken binnen een termijn van één maand te beantwoorden, in voorkomend geval verlengd met twee maanden rekening houdend met het aantal en de complexiteit van de verzoeken.

Bovendien wordt de klant eraan herinnert dat hij in het geval van geschillen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie, met name CNIL voor Frankrijk: www.cnil.fr

5.7. Ontwikkeling van de onderhavige bepaling

Japan Experience behoudt zich het recht voor om te allen tijde eventuele wijzigingen aan te brengen aan de onderhavige bepaling met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Indien de onderhavige bepaling inzake de bescherming van persoonsgegevens wordt gewijzigd, verbindt Japan Experience zich ertoe de nieuwe versie op haar website te publiceren. Japan Experience informeert de klant eveneens via e-mail van de wijziging, voor zover mogelijk binnen een minimum termijn van 15 dagen voor de ingangsdatum. Als de klant niet akkoord gaat met de nieuwe tekst van de bepaling inzake de bescherming van persoonsgegevens, heeft hij de mogelijkheid te verzoeken dat zijn persoonsgegevens worden verwijderd.

6. Risico’s en veiligheid

Elke reis houdt risico’s in. In het kader van de dienstverlening aan de klant stelt Japan Experience alles in het werk om hem aangepaste diensten zonder bijzondere risico’s voor te stellen.

De klant blijft echter als enige verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid tijdens zijn reis naar Japan en kan in geen enkel geval enig risico verhalen op Japan Experience waarvoor laatstgenoemde niet aansprakelijk is.

Japan Experience herinnert de klant er hierbij aan dat het vóór elke reis nodig is zich te informeren over de risico’s, de wetten en de bijzondere gebruiken van het land van bestemming.

7. Overmacht

In geval van overmacht kan Japan Experience niet aansprakelijk worden gesteld. In overeenstemming met de bepalingen van artikel 1148 van het Burgerlijk Wetboek wordt overmacht gekenmerkt door een extern, onvoorzienbaar en onvermijdelijk voorval dat buiten de controle van de partijen valt.

8. Klantendienst

Voor alle aangelegenheden met betrekking tot zijn geplaatste bestelling kan de klant als volgt contact opnemen met een adviseur van Japan Experience:

Telefonisch: op het nummer + 33 (0) 1 42 61 60 83

Via e-mail: op het e-mailadres contact@japan-experience.com

Per post: door te schrijven naar Japan Experience, 30 rue Sainte Anne, 75001 Parijs, Frankrijk

9. Forumkeuzebeding

In het geval van geschillen met betrekking tot de toepassing van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de interpretatie ervan, heeft de klant in zijn hoedanigheid van consument de mogelijkheid om een consumentenombudsman aan te stellen, van wie de contactgegevens door Japan Experience worden verschaft.

In het algemeen wordt elk geschil met betrekking tot de toepassing van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en de interpretatie ervan, de uitvoering ervan en van de door Japan Experience aangegane verkoopovereenkomsten, of met betrekking tot de betaling van de prijs onderworpen aan de rechtsbevoegdheid van de rechtbanken van Parijs, ongeacht de plaats van de bestelling, de levering, de betaling en de wijze van betaling, en zelfs in het geval van garantieaanspraak of meerdere verweerders.

10. Afstand

Het feit dat Japan Experience zich op een bepaald ogenblik niet beroept op om het even welke van de onderhavige bepalingen betekent niet dat laatstgenoemde ervan afstand doet zich later op dezelfde bepalingen te beroepen.

11. Toepasselijk recht

Alle aangelegenheden met betrekking tot de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden en tot de verkopen waarop ze van toepassing zijn die niet aan bod komen in de onderhavige contractuele bepalingen, zijn onderhevig aan de Franse wetgeving met uitsluiting van enig ander recht.

 

Reisinformatie 

Ons agentschap Japan Experience geeft u alle informatie over Japan als u de Franse nationaliteit bezit. Heeft u een andere nationaliteit, dan moet u, voordat u op reis vertrekt, zelf informeren naar de vereiste administratieve formaliteiten en gezondheidsbepalingen bij de daartoe bevoegde ambassades en consulaten. 

Voor de reis, moet de klant zelf zijn documenten controleren op eventuele fouten. Wij raden u ten zeerste aan om alle informatie te controleren bij de betrokken instanties. Japan Experience kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de gevolgen van veronachtzaming van de klant, voor en tijdens de reis, betreffende politievoorschriften, douaneformaliteiten en gezondheidsbepalingen. Als een klant niet aan boord van een vliegtuig mag gaan, omdat de klant de vereiste documenten niet kan voorleggen, zal er geen enkel recht op terugbetaling bestaan. 

Ons agentschap Japan Experience raadt u dan ook aan om regelmatig het reisadvies van de Rijksoverheid te raadplegen op www.rijksoverheid.nl. Japan Experience wijst u op het feit dat deze informatie kan evolueren zelfs tot de dag van uw vertrek. Het is noodzakelijk om regelmatig deze informatie te bekijken. 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Producten

1. Japan Rail Pass 

1.1. Betaalmiddelen

Japan Rail Pass is volledig (100%) te betalen bij de boeking 

1.2. Annuleringsvoorwaarden en -kosten

De voucher voor uw Japan Rail Pass, die afgegeven wordt door ons reisbureau Japan Experience, is tot een jaar na de datum van uitgifte geldig. De annuleringskosten bedragen 15% van de aankoopprijs. De verzendkosten worden niet terugbetaald.

Als u uw Japan Rail Pass verliest, is terugbetaling pas mogelijk 4 maanden na afgifte van de omruilbon. De annuleringskosten blijven 15% op voorwaarde dat de omruilbon niet werd omgeruild.

Tijdens de aankoop van uw voucher voor de Japan Rail Pass, raden wij u aan om de inwisselingsvoorwaarden van de Japan Rail Pass goed na te lezen op onze site.

Ons reisbureau Japan Experience kan nooit aansprakelijk gesteld worden, als het de klant in Japan niet lukt de voucher om te wisselen voor een Japan Rail Pass, ongeacht de reden van weigering.

 

2. JRP Assistance 

2.1. Betaalmiddelen

JRP Assistance is volledig (100%) te betalen bij de boeking

2.2. Annuleringsvoorwaarden en -kosten 

De JRP Assistentie kan niet worden gerestitueerd.

 

3. Pocket Wifi 

3.1. Betaalmiddelen

Pocket Wifi is volledig (100%) te betalen bij de boeking

3.2. Annuleringsvoorwaarden en -kosten

De Pocket Wifi kan worden gerestitueerd tot één week voor de huuraanvang. Na deze datum kan de Pocket Wifi niet langer worden vergoed. De annuleringskosten bedragen 15% van het aankoopbedrag.

Boetes bij het te laat terugbrengen, verlies van het apparaat of een veranderd adres worden in Japanse yens berekend en zullen worden gefactureerd in de aankoopvaluta.

Voor alle technische vragen of storingen, wilt u eerst a.u.b. contact opnemen met Global Advanced Communications per email: info@globaladvancedcomm.com of per telefoon op +81 3 5843 7636.

Mocht u de Pocket Wifi verliezen of als deze niet op tijd is ontvangen door onze partners Global Advanced Communications aan het einde van de huurperiode, dan nemen wij ons het recht voor om uw credit card direct te belasten die u gebruikte op het moment van de reservering. Het complete te betalen bedrag inclusief boete zal onmiddellijk worden afgeschreven. De boete voor te laat betalen bedraagt 400 yen per dag en 20.000 yen voor het definitieve verlies van de Pocket Wifi.

 

4. SIM kaart 

4.1. Betaalmiddelen

SIM kaart is volledig (100%) te betalen bij de boeking

4.2. Annuleringsvoorwaarden en -kosten

De SIM kaart kan worden vergoed als het nog nooit is gebruikt en als de verpakking onaangebroken is. Het moet binnen één maand na aankoop aan ons worden teruggegeven. De annuleringskosten bedragen 10%.

 

5. Pasmo en Suica

5.1. Betaalmiddelen

Pasmo en Suica zijn volledig (100%) te betalen bij de boeking

5.2. Annuleringsvoorwaarden en -kosten

Omdat de Pasmo kaarten op onze website niet persoonlijk geregistreerd zijn, komen ze helaas niet in aanmerking voor restitutie of vervanging.

 

6. Limousine Bus Tokyo 

6.1. Betaalmiddelen

Limousine Bus Tokyo is volledig (100%) te betalen bij de boeking

6.2. Annuleringsvoorwaarden en -kosten

De Tokyo Limousine Bus transfers kunnen worden vergoed als ze nog nooit eerder zijn gebruikt en als de vouchers binnen één jaar na aankoopdatum worden geretourneerd. De annuleringskosten bedragen 10%.

 

7. Yasaka Kyoto 

7.1. Betaalmiddelen

Yasaka Kyoto is volledig (100%) te betalen bij de boeking 

7.2. Annuleringsvoorwaarden en -kosten

De Yasaka Shuttle transfers kunnen worden vergoed als ze nog nooit eerder zijn gebruikt tot één week voor de transferdatum.De annuleringskosten bedragen 10%.VerzendkostenDe verzendkosten kunnen niet worden gerestitueerd.

 

8. Optionele produkten 

8.1. Betaalmiddelen

Produkten zoals de Japan by Train gids, de JR treintabellen en de Tokyo/Kyoto is volledig (100%) te betalen bij de boeking

8.2. Annuleringsvoorwaarden en -kosten

Produkten zoals de Japan by Train gids, de JR treintabellen en de Tokyo/Kyoto stadsplattegronden kunnen niet worden vergoed.

Aangegeven prijzen 

De informatie op de website www.japan-rail-pass.nl wordt regelmatig bijgewerkt. Wij doen ons best om deze informatie zo goed mogelijk actueel te houden. Toch kunnen we de prijzen en beschikbaarheid van een product alleen maar garanderen, na ontvangst van uw bestelling en de daaropvolgende betaling en verzending van het product.

Alle prijzen die op de Japan-rail-pass.com website staan worden geïndexeerd volgens de Japanse yen wisselkkoers en kunnen door fluctuatie variëren.